DLA ORGANIZACJI I OBSZARU HR

STRATEGICZNE I OPERACYJNE DORADZTWO PERSONALNE

AUDYT W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI: 

 • stylów zarządzania i skuteczności przywództwa
 • procesu i metod rozwoju kompetencji
 • procesu zarządzania personelem
 • współpracy wewnętrznej
 • działania obszaru personalnego

Opracowanie rekomendacji i konkretnych rozwiązań systemowych do wdrożenia w tym założeń strategii personalnej wspierającej realizację celów biznesowych firmy.

Wsparcie we wdrażaniu niezbędnych zmian.

KULTURA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDNIA DO STRATEGII

 • Zdefiniowanie wartości i pożądanych postaw, wspierających realizację misji i strategii
 • Zbudowanie modelu kompetencji w oparciu o misję, wartości i pożądane postawy oraz jego implementacja
 • Wsparcie w zmianie kultury organizacyjnej lub jej wybranych elementów, adekwatnie do potrzeb biznesowych firmy
 • Standaryzacja zachowań pracowników w kluczowych procesach biznesowych

ZWIĘKSZANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

 • Realizacja lub koordynacja badania zaangażowania pracowników
 • Przeprowadzenie warsztatów, grup focusowych, wywiadów pogłębiających analizę wyników
 • Przygotowanie rekomendacji działań naprawczych i rozwojowych
 • Wsparcie przy wdrażaniu przyjętych działań

MODELE KOMPETENCYJNE BUDOWANE W OPARCIU O MISJĘ I WARTOŚCI FIRMY

 • Misja, wizja, wartości i strategia – co mówią na temat potrzebnych kompetencji?
 • Czy system rozwoju w firmie sprzyja budowaniu niezbędnych kompetencji i co zrobić, aby tak było?
 • Jaki model kompetencji będzie adekwatny dla firmy? (wywiady, focus grupy, ankiety)
 • Wdrożenie modelu do systemów działających w firmie (konferencje, warsztaty wdrożeniowe).

SYSTEM ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ PRACY

 • Architektura systemu – co ma się w nim znaleźć, aby pomagał zwięszać efektywność pracy i wspierał pracowników w rozwoju?
 • Nic o nas bez nas – czyli jak zbudować zaangażowanie interesariuszy systemu?
 • Nie tylko raz w roku – czyli wzmacnianie świadomości znaczenia bieżącej i wzajemnej informacji zwrotnej.
 • Wdrożenie systemu – warsztaty, webinary, spotkania indywidualne i grupowe, szkolenia, eventy wspierające… – czyli komunikacja i budowanie świadomości.
 • Żeby system żył – stworzenie mechanizmów powtarzalności i doskonalenia.

ZARZĄDZANIE TALENTAMI

 • Określenie celów wdrożenia systemu zarządzania talentami (sukcesja, HPO – high potentials, ścieżki eksperckie)
 • Zdefiniowanie „Kim jest talent?“ w konkretnej organizacji
 • Opracowanie i wdrożenie procesu identyfikacji talentów
 • Opracowanie systemu motywowania, rozwoju i utrzymania najbardziej utalentowanych ludzi w firmie